کمیته فنی فناوری اطلاعات

جلسه 1394/03/30:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1394/03/09:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/09/01:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/11/25:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.

جلسه 1393/08/17:فعاليت های دبيرخانه

موضوعات مطرح شده :
فایل به پیوست ارائه شده است.