پایداری برای فناوری اطلاعات

کمیته فرعی 39 (با عنوان «پایداری برای فناوری اطلاعات و از طریق آن») استانداردسازی موضوعات مشترک در حوزه‏های کارایی منابع و فناوری اطلاعات را بر عهده داشته که از توسعه، کاربرد، اجرا و مدیریت فناوری اطلاعات به شکلی اقتصادی و سازگار  با محیط‏زیست، پشتیبانی و حمایت می‏کند. این کمیته فرعی حسب ماهیت خود، با بسیاری از کمیته‏های فنی و فرعی ایزو ارتباط و تعامل مستمر و منظم دارد.

 

سال تاسیس: 2012

سال تاسیس (کمیته فنی فناوری اطلاعات): 1395

صفحه اصلی کمیته فرعی در وبگاه ایزو: https://www.iso.org/committee/654019.html

سطح مشارکت کمیته فنی فناوری اطلاعات: O
دبیرخانه: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (
http://www.isti.ir)

فهرست اسناد
علی آذرکار
مسعود ظهرابی
Working Group Name Working Group Subject
AHG 1 Potential scope and/or title change for SC 39
WG 1 Resource Efficient Data Centres
WG 3 Sustainable facilities and infrastructures