کمیته فنی فناوری اطلاعات

کمیته های فنی متناظر

به منظور سامان‌دهي مشاركت كارشناسان و متخصان صاحب‌نظر در فعاليت‌هاي سازمان ISO ، هيئت فني بر اساس پيشنهاد توجيهي هماهنگ‌كنندگان گروه‌هاي همگن كميته‌هاي فني و با توجه به اولويت‌ها، تشكيل كميته‌هاي فني و برحسب مورد كميته‌هاي فرعي و گروه‌هاي كاري متناظر با كميته‌ها و گروه‌هاي كاري سازمان ISO را تصويب مي‌كند. هيئت فني تركيب اعضاي كميته‌هاي فني/ فرعي و گروه‌هاي كاري را از ميان اعضاي كميته ملي داوطلب مشاركت كه داراي سوابق و تجارب لازم در رابطه با تدوين، به‌كارگيري و نظارت بر اجراي استانداردهاي ملي و بين‌المللي بوده يا تصميمات و فعاليت سازمان متبوع آنان در اجراي اين استانداردها تاثيرگذار بوده يا اجراي استانداردها بر منافع آنها تاثيرگذار است، تصويب مي‌نمايد. تركيب اعضاي كميته‌هاي فني/فرعي بايد به‌صورت متوازن معرف طيف فراگير گروه‌هاي ذينفع و ذيربط كشور به شرح زير بايد:
 • توليدكنندگان
 • توزيع‌كنندگان
 • مصرف‌كنندگان
 • وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيربط
 • مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي
 • دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي
 • تشكل‌هاي تخصصي
 • ارائه‌دهندگان خدمات مهندسي و مشاوره‌اي
 • صاحب‌نظران منفرد
 • مؤسسات ارزيابي انطباق
 • سازمان ملی استاندارد ايران
لازم به توضيح است که بر اساس ماده 4 آيين نامه تشکيل، فعاليت و نظارت بر عملکرد کميته های فنی متناظر اعضای هر یک از گروه های کاری زیر مجموعه كمیته های فنی یا فرعی جمعی از اعضای کمیته ملی می باشند که با توجه به علایق، سوابق و تجارب خود در زمینه فعالیت تخصصی آن گروه کاری به عنوان کارشناسان صاحبنظر یا نمایندگان معرف طیف فراگیر گروه های ذینفع و ذیربط کشور تمایل خود را برای مشارکت در فعالیتهای گروه کاری مورد نظر به صورت کتبی به دبیرخانه كمیته ملی اعلام می نمایند. اعضای تمامی گروههای کاری زیر مجموعه یک كمیته فنی/ فرعی جامعه مشارکت کنندگان در آن كمیته فنی/ فرعی را تشکیل می دهند. ترکیب اعضا و مسئولان گروه های کاری زیر مجموعه كمیته های فنی و فرعی در مرحله ابتدایی انتخابات هنگام برگزاری نشست مؤسس كمیته فنی مربوطه برای شکل گیری ساختارآن تعیین می شود.