کمیته فنی فناوری اطلاعات

کمیته ملي استانداردهای ايزو

كميته ملی استانداردهای ایزو كه تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ايران و در چهارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي‌كند با اهداف زير تشكيل شده است:
  • تامين منافع كشور از طريق مشاركت در فعاليت‌هاي فني تدوين استانداردهاي بين‌المللي توسط سازمان ISO و سياست‌گذاري‌هاي آن سازمان
  • ترويج استفاده از استانداردهاي بين‌المللي مورد پذيرش در داخل كشور
  • مشاركت در تدوين استانداردهاي ملي منطبق با استانداردهاي بين‌المللي
  • همكاري با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي كه درزمينه تدوين استانداردهاي بين‌المللي ISO مشاركت مي‌كنند.
اركان كميته ملي استانداردهای ايزو عبارت است از: مجمع، شورا، هيئت فني، دبيرخانه و كميته‌هاي فني. ساختار سازمانی اين كميته نيز در شكل زير نشان داده شده است: